Paano mangin malipayon subong?

“ANG kalipay amo ang pagdihon sang kaugalingon nga ikasangkol, pagpili nga mangin masadya sa kun ano man nga bagay nga may ara kita bisan ano man ang mga hitabu sa kabuhi kag mangin pinakamaayo sa ano man nga atun ginahimo.” – ginlubad gikan sa mga tinaga ni Alex Shalman

Tanan kita gusto mangin malipayun. Ina ang kabangdanan kun ngaa madamo kita sang ginahimo agud mangin madinalag-on sa paglaum nga ini ang magadala sang kalipay sa atun.

Apang ano gid bala ang kalipay nga ginatawag?

Ang kalipay amo ang ikasangkol nga indi na magkagusto pa sang kun ano, may pagpasalamat kag pagkakuntento kun ano man ang may ara ka subong.

Sa simple nga pulong, ang kalipay naangut kun ano ang may ara ka subong kag indi ang paghangad sang mga palatandaan sang kadalag-an sa palaabuton.

Ginasiling nga maila ang kalipay. Madamo ang nagahandom apang madamo man ang napaslawan. Pero ngaa ayhan?

Sa akun nga pagpanalawsaw nakakita ako sang madamo nga mga sinulatan kun paano mangin malipayon. May ara nga pulo ka tikang agud mangin malipayon. May iban nga 20 gid ang ila tips. May ara man nga tatlo, may ara nga lima. 

Ngaa ayhan wala nagapalareho ang ila mga simple nga tikang padulong sa kalipay?

Ina bangud nga ang tagsa sa atun wala nagaalalangay ang panan-awan sang ginatawag nga kalipay.  Nagkalainlain ang aton talaksan sang kalipay sa kabuhi.

Para sa akun simple lang ang alagyan agud malambot natun ang matuod nga kalipay.

Una dapat ikaw mismo nakahibalo kun ano ang imo pagpakahulugan sang tinaga nga kalipay. Indi dapat ang sitwasyon, indi dapat ang iban nga tawo kundi ikaw ang nakahibalo kun ano ang kasadya para sa imo.

Kinahanglan makahibalo ka man magpasalamat sa mga bugay sa imo kabuhi. Magpasalamat sa mga tawo nga nangin kabahin sang imo pagpanglakaton. Kag labaw sa tanan, pasalamatan man ang kaugalinon nga mga kadalag-an.

Padayunon ang pagpasanyog sang kaugalingon. Indi mangin tulogtulogan. Magtuon, makigbahin kag magpaambit kun ano man ang atun masangkolan.

Paminsaron man nga makabaton kita nga manabat kun ano man ang atun kakulangan. Ang pag-ako sang kapaltahan, panugod sang pagbag-o sang kaugalingon kag pagtan-aw sang mga aspeto sa kabuhi nga dapat pasanyugon.

Kag labaw sa tanan indi lamang maghandum sang malipayon nga kabuhi. Himuon nga mangin malipayun ang kabuhi. Ibutang gid sa paminsaron nga bisan ano man kita ka madinalag-on sa kabuhi, nagaabot ang kapaslawan agud mahibaluan ta ang matuod nga katam-is sang kadalag-an.

Tandaan nga ang kalipay, wala natun ginapangayo, atun ina ginaangkon sa atun kaugalingon! Mangin malipayun nga wala sang ginalapakan nga tiil sa atun pagpanglakaton sa kabuhi. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here