Ang away sang mga pari batok kay Satanas

SA PAGGWA sang aton kolum sa Myerkoles, Hwebes Santo na, kon diin magasugod na ang pag-antos ni Kristo. Mapatay siya sa Byernes Santo kag magakayab sa Sabado de Gloria.

Sa sining aton pagpamalandong sa Semana Santa personal naton ginatagaan sing talupangod kag ginapangamuyuan gid nga makatibawas tani ang Simbahan sa problema sini sa subong sa indi lang madugay.

Ina tungod nagapati kita nga ang Maayo gid ang magadaug sa ulihi – kag bisan sa katubtuban – sa sining masakit nga mga iskandalo nga nagapatay-ug sa Simbahan Katolika sa karon.

Apang wala kita nagakatingala sa sining mga hitabo. Tandaan naton nga mortal nga kaaway ni Satanas ang Simbahan kag ang mga pari, kag iban pa nga nagapanguna sa sining away sang Maayo kontra Malain.

Natural lang nga ang tanan nga kalainan himuon ni Satanas agud indi mangin madinalag-on ini sila sa ila misyon agud luwason ang mga tumuluo padulong sa kaharian sang Diyos.

In fact, wala sing katapusan ining away sang Simbahan kag ni Satanas nga nagdala sa Simbahan sa madamo na nga patag-awayan ispiritwal. Pati na gani ang pila ka Papa sang Roma ang nadalahig man sa dalagku nga mga iskandalo. Apang nalampuwasan ini tanan tubtub sa ining iskandalo naman sa karon.

Syempre una na dira ang mga pari nga kaaway ni Satanas sa sining padayon nga away sang Simbahan kontra sa Malain. Kag natural lang nga ang mga may mahuyang sing pagtuo kag pagpanikasug ang mauna malaglag.

In fact, sa kada misa ginaupod ta gid sa aton pagpangamuyo ang Papa kag ang mga relihiyoso agud mabuligan pagpabakud sa ila padayon nga pagpakig-away kay Satanas.

Tani mahangpan ini sang mga tuod-tuod gid nga mga katoliko kag sa lugar nga kondenahon ipangamuyo pa naton sila.

Gin-aku ni Pope Francis ang ining mga hitabo, nga nagalakip sang “clergy sex abuse” kag ang paghinago (cover-up) sini sang mga pamunuan sa ila nasakupan.

Gin-denunsyar ni Pope Francis ining mga kalainan sa diin nahulog ining mga pari kag nanakga nga “koreheran” ini.

Nangabay siya ugaling nga indi naton pagdid-an ang ining mga nakasala nga mga pari sang aton gugma bisan pa dapat man ini sila manabat sa ila kasal-anan.

Kon may kondenahon gid man, sunu mismo sa tudlo sang Simbahan, ina ang aton Kasal-anan kag indi ang Makasasala kay may kahigayunan kita tanan agud magbag-o.

Paano? Wala ini mapaathag, sa aton nahibal-an sa karon, ni Pope Francis kag sang iya mga tulugyanan.

***

Kon ako ang pamangkuton, ang ining mga pari nga nakasala sang pang-abuso sa mga kabataan (a la pedophile) kag sang pagpamentaha sa mga kababaihan dapat patalsikon na halin sa Simbahan.

Dapat lang, agud lubos nga makakas na ang dagta nga dala nila sa Simbahan. Magbalik na lang sila sa pribado nga pangabuhi kag hinulsulan ang ila kasal-anan kag magpanibag-o.

Pabakudon man ang pagtuo sang mga pari sa ila misyon sa Simbahan kag sa Diyos, sa pagsugod mismo sang ila pagtuon sa pagka-pari. Kag bag-o ma-ordinanan sa pagka-pari, matagaan sila sang husto nga panahon agud matilawan ang ila kabakud sa gwa sang kumbento sa sosyedad sang “mga makasasala” bag-o ma-ordinan bilang pari.

Kon paano ini pamatud-an, ang akon eksperyensya seguro makabulig sa pagpaaathag.

May tion nga luyag ako mag-pari – isa ka Hesuita katulad sang klasmit ko anay nga si Rev. Fr. Romeo Intengan. Kaluoyan sang Diyos ang iya kalag!

Ginpangita ko gid si Ming (ang tawag ko sa iya) sa kon diin ko siya matultulan sa Manila angot sa sining handom ko apang wala ko gid siya natultulan sang didto ako.

Naghandom man ako magsulod sa pagka-monghe upod sa mga Trapeze monks sa Guimaras. Isa pa lang ka semana ako sa kumbento sang ginlaygayan kami ni Brod Fabian nga seguro indi ako (kag isa pa ka nobisyano) angayan diri.

Ano abe kay na-tentar ako sang upod ko nga nobisyano nga magtaklas sa pader sang kumbento agud duawon ang iya anay ginapangaluyagan.

Aba, matahum yadtong dalaga kag daw nag-andar man ang akon kaluyag sa tsik, nga indi bagay sa manug-pari ukon manug-monghe. Gani nadayunan gid ang huyog ko sa tsik sang mangasawa na ako sa isa ka matahum nga medyo tsinita! He-he-he! ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here