Makabulig ang mga katigulangan sa problema sang aton kabataan

SADTONG kahiwatan sang Elderly Week sang Oktubre 31, ginkilala ni Gov. Arthur Defensor Jr. ang pagkamapuslanon sang aton mga senior citizens.

Nakita ni Gob ang “track record” sang sining aton mga katigulangan sa maayo nga pagpadaku sang karon nga mga ginikanan kag sang ila mga kabataan, gani luyag niya nga makabulig ini sila sa pag-ubay sa mga nagtalang nga mga kabataan sang probinsya.

Nasiling niya ini seguro tungod nakita niya kag na-eksperyensyahan mismo kon paano siya kag ang iya mga utod ginpadaku sang iya mga ginikanan nga may kahadlok sa Diyos, matumanon sa ginikanan, may pagtaha sa ila kag sang ila katigulangan, kag may ambisyon sa ila maayo nga palaabuton.

Natun-an man nila sa ila ginikanan nga sila may obligasyon man sa balay kag indi lang puro hampang, may obligasyon man sa ila pagtuon, kag may disiplina sa ila gawi.

In fact, nangin madinalag-on ining klase sang pagpadaku sa iya kag sang mga utod niya. Nangin mapisan siya nga estudyante kag nangin abogado, kasubong man sang iya utod nga si Lorenz nga abogado man kag congressman sa karon. Siya iya nangin congressman kag karon gobernador na sang Iloilo nga masaligan sa pag-ulikid sa mga pumuluyo kasubong sang iya amay nga si Gov. Defensor Sr.

Nakita man namon ang daku nga kapuslanan sang amon kaugalingon nga ginikanan sa pagtatap kag pag-ulikid sa amon.

Putoy-putoy sa pagpangita sang amon kabuhian ang amon amay, samtang ang amon iloy, nga sa bisan matahum niya nga futuro bilang atleta kag maalam nga estudyante, nagpabilin nga full-time nga asawa kag iloy sa amon nga anom niya nga anak para maseguro ang matarong nga pagpadaku sa amon, nga natabo naman.

Disciplinarian ang amon iloy kag amay nga gapatuman sang kasuguan sang Diyos nga “Spare the rod and spoil the child”, kag wala namon ginhinulsulan nga kon kis-a masaktan kami kon kami makasala, tungod paagi sini nausoy namon ang tadlong nga banas sa pangabuhi kag handom nga madangat.

-0-0-0-

Ginakasubo ni Gob nga sa karon nga panahon, lain na ang nagakatabo sa aton mga pamilya. Kulang na sing panahon sa mga kabataan ang madamo nga mag-asawa tungod pareho na sila nagatrabaho nga indi na matagaan sing husto nga pagtatap ang mga kabataan.

Kon kis-a, masakiton pa ang iloy nga bisan sa balay indi makaasikaso sing maayo sa kabataan. Ang malain pa kay may mga ginikanan nga nalolong sa droga nga indi na masaligan sa pagtatap sing nagakaigu sang ila kabataan.

Tungod sini, daw mga layas anak na ining kabataan. Indi na sila malaygayan kag masaway sa ila kalokohan tungod sa “fake” nga kahilwayan nga tuga sang kakulangan sa pagtatap kag paghatag sa ila sang kinahanglanon nga pag-ulikid kag pagpalangga.

Nawili na sila sa pagusto nga paglagaw kag ihibalo sa indi maayo nga pamatasan kag talan-won sa TV kag computer, nga wala sing may nagasaway sa ila, kag wala gapahibalo sa ila ginikanan kon diin sila makadto kag kon sin-o ang ila kaupdanan, gani madamo sa ila ang napariwara ang kabuhi.

Nahibal-an naton kon ano kahuyang ang naturalisa sang mga kabataan. Indi sila maka-tolerar sang sobra nga problema kag pag-antos pisikal, emosyonal, kag pyshological.

Gani, kon wala sing naga-ubay sa ila nga masaligan, madamo sa ila ang gakawad-an sing paglaum agud maghandom ukon himuon gani ang pagpanginmatay.

Ginkasubo gid ini ni Gob. Defensor. Ang report sang sini lang, nagasiling nga may 67 na nga kaso sang suicide, ukon pagpanginmatay, sa probinsya sang Iloilo halin sadtong Enero tubtub Setyembre 2019.

Mga 22 sini naga-edad lang 10 tubtub 19 anyos!

***

Wala masiling ni Gob kon sa diin makabulig ang mga lola kag lolo sa mga kabataan nga wala sing nagatatap sing maayo nga ginikanan.

Gina-suhestyon naton nga padunggan ang mapilian nga Most Outstanding Grandparent, nga ipasakop ang mga senior citizen sa miting sang Parent, Teacher, Community Association (PTCA) upod sa DSWD, kag i-empleyo ang pila sa ila sa Balay Dalayunan sa pagbulig tatap sa mga napabay-an nga kabataan. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here